İş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulması ve kurula gerekli eğitimlerinin verilmesi.

Çalışanları ve yöneticileri iş sağlığı ve güvenliği bilinçlendirme eğitimlerinin verilmesi.

Yapılan ölçüm sonuçlarına göre çalışanlara yönelik, kişisel koruyucu donanımların seçimi, kullandırılması ve kayıtlarının tutulması.

İş kazası, ramak kala olayları ve meslek hastalıklarının takibi, kayıtlarının tutulması ve yasal bildirimlerinin yapılması.

İş yerinde kullanılan makine ve diğer teçhizatın; durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dahil olmak üzere işin planlanması.

Özlük dosyalarının hazırlanması ve takibi

Acil durum müdahale ekiplerinin oluşturulması, eğitimlerinin verilmesi ve tatbikatlarının yapılması.

Acil eylem planın hazırlanması.

Yangın ve ilk yardım ekipmanlarının temin eğitimlerinin verilmesi.

Yıllık iş güvenliği çalışma ve eğitim planlarının oluşturulması.

Onaylı defterin (iş güvenliği tespit ve öneri defteri) düzenli olarak tutulması.

Risk analizlerinin yapılması ve raporlanması.

Mevzuat gereği yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümlerin planlanması ve uygulanması.

Çalışma izinlerinin düzenlenmesi.

İş Güvenliği Hizmeti,

İş Güvenliği Hizmeti